ગઝલ – તો નથી?!

Posted in गज़ल, કવિતા, ગઝલ, ગુજરાતી, Gujarati with tags , on એપ્રિલ 14, 2020 by Asal Amdavadi

incredible_nature_28cropped29

તમારી વાતના તરજૂમામાં,
ભૂલી જવાયું એ ગઝલ તો નથી?!
પૂછી શકાત એને રસ્તો, પણ;
રહ્યો પથ્થરનો – રાહબર તો નથી!
એમ લટકાવો ન મરચા લીંબુ
કોઈના આવવાનો ડર તો નથી!?
અમારા પ્રેમનો વળગાડ છે એ
અમારા પ્રેમથીય પર તો નથી!
તમે માની, ન માની, મરજી છે!
વાત મારીય બે-અસર તો નથી!!
કોઈ પૂછે તમારી વાત, મારે કહેવું શું?
તમેય ક્યાંક તમારાથી, બે-ખબર તો નથી?!
રહ્યો છે પ્રશ્ન પ્રેમનો બાકી
જવાબ આપવા કોઈ હવે હાજર તો નથી!!
એમ ઓળંગીને જાઓ નહીં તમે
અમારું ઘર છે એ કબર તો નથી!
ચઢ્યો છે કેફ, વિના મદિરાનો,
તમારી સૌબતે-અસર તો નથી??
ભલે સળગી ઉઠે સહુ દાઝનારા
અસલનો પ્રેમ આડંબર તો નથી.

~ ‘અસલ’ અમદાવાદી

Be the best of whatever you are!

Posted in કવિતા with tags , , on માર્ચ 21, 2020 by Asal Amdavadi

તમારું નામ/ઉપનામ : आपका नाम / उपनाम / तखल्लुस : Douglas Malloch

ઇમેઇલ એડ્ડ્રેસ : ईमेल एड्रेस : asal.amdavadi@gmail.com

તમારી રચના અહીં લખો/પોસ્ટ કરો : आपकी रचना इधर लिक्खें / सबमिट करें :

Poem by Douglas Malloch:-

If you can’t be a pine on the top of the hill
Be a scrub in the valley–but be
The best little scrub by the side of the rill;
Be a bush if you can’t be a tree.

If you can’t be a bush be a bit of the grass,
And some highway some happier make;
If you can’t be a muskie then just be a bass–
But the liveliest bass in the lake!

We can’t all be captains, we’ve got to be crew,
There’s something for all of us here.
There’s big work to do and there’s lesser to do,
And the task we must do is the near.

If you can’t be a highway then just be a trail,
If you can’t be the sun be a star;
It isn’t by size that you win or you fail–
Be the best of whatever you are!

Post your creations for free at amdavad.online!!

Posted in गज़ल, કવિતા, ગઝલ, ગુજરાતી, હાઇકુ, હાસ્ય, Gujarati, hindi, Humour, Indian on ઓક્ટોબર 19, 2019 by Asal Amdavadi

હવે તમે તમારી પોતાની કૃતિ / ગીત / ગઝલ AMDAVAD.ONLINE પર વિનામૂલ્યે આ લિન્ક પર પોસ્ટ કરી શકશો..

आप अपनी रचना, अब इस लिंक पर amdavad.online पर निःशुल्क पोस्ट कर सकते है |

Click below link to post your creations online for free on amdavad.online. http://amdavad.online/mypost/

Posted in Gujarati on મે 23, 2020 by Asal Amdavadi

SLOW DANCE by David L. Weatherford

Have you ever watched kids on a merry-go-round,
or listened to rain slapping the ground?

Ever followed a butterfly’s erratic flight,
or gazed at the sun fading into the night?

You better slow down, don’t dance so fast,
time is short, the music won’t last.

Do you run through each day on the fly,
when you ask “How are you?”, do you hear the reply?

When the day is done, do you lie in your bed,
with the next hundred chores running through your head?

You better slow down, don’t dance so fast,
time is short, the music won’t last.

Ever told your child, we’ll do it tomorrow,
and in your haste, not see his sorrow?

Ever lost touch, let a friendship die,
’cause you never had time to call and say hi?

You better slow down, don’t dance so fast,
time is short, the music won’t last.

When you run so fast to get somewhere,
you miss half the fun of getting there.

When you worry and hurry through your day,
it’s like an unopened gift thrown away.

Life isn’t a race, so take it slower,
hear the music, before your song is over.

Poem by an Unknown Source

Posted in Gujarati on ઓક્ટોબર 20, 2019 by Asal Amdavadi

देखते ही देखते जवान,
*माँ-बाप* बूढ़े हो जाते हैं..

सुबह की सैर में,
कभी चक्कर खा जाते है,
सारे मौहल्ले को पता है,
पर हमसे छुपाते है…

दिन प्रतिदिन अपनी,
खुराक घटाते हैं,
और तबियत ठीक होने की,
बात फ़ोन पे बताते है…

ढीली हो गए कपड़ों,
को टाइट करवाते है,
देखते ही देखते जवान,
*माँ-बाप* बूढ़े हो जाते हैं…!

किसी के देहांत की खबर,
सुन कर घबराते है,
और अपने परहेजों की,
संख्या बढ़ाते है,

हमारे मोटापे पे,
हिदायतों के ढेर लगाते है,
“रोज की वर्जिश” के,
फायदे गिनाते है,

‘तंदुरुस्ती हज़ार नियामत’,
हर दफे बताते है,
देखते ही देखते जवान,
*माँ-बाप* बूढ़े हो जाते हैं..

हर साल बड़े शौक से,
अपने बैंक जाते है,
अपने जिन्दा होने का,
सबूत देकर हर्षाते है…

जरा सी बढी पेंशन पर,
फूले नहीं समाते है,
और FIXED DEPOSIT, रिन्ऊ करते जाते है…

खुद के लिए नहीं,
हमारे लिए ही बचाते है,
देखते ही देखते जवान,
*माँ-बाप* बूढ़े हो जाते हैं…

चीज़ें रख के अब,
अक्सर भूल जाते है,
फिर उन्हें ढूँढने में,
सारा घर सर पे उठाते है…

और एक दूसरे को,
बात बात में हड़काते है,
पर एक दूजे से अलग,
भी नहीं रह पाते है…

एक ही किस्से को,
बार बार दोहराते है,
देखते ही देखते जवान,
*माँ-बाप* बूढ़े हो जाते हैं…

चश्में से भी अब,
ठीक से नहीं देख पाते है,
बीमारी में दवा लेने में,
नखरे दिखाते है…

एलोपैथी के बहुत सारे,
साइड इफ़ेक्ट बताते है,
और होमियोपैथी/आयुर्वेदिक की ही रट लगाते है..

ज़रूरी ऑपरेशन को भी,
और आगे टलवाते है.
देखते ही देखते जवान
*माँ-बाप* बूढ़े हो जाते हैं..

उड़द की दाल अब,
नहीं पचा पाते है,
लौकी तुरई और धुली मूंगदाल,
ही अधिकतर खाते है,

दांतों में अटके खाने को,
तिली से खुजलाते हैं,
पर डेंटिस्ट के पास,
जाने से कतराते हैं,

“काम चल तो रहा है”,
की ही धुन लगाते है..
देखते ही देखते जवान,
*माँ-बाप* बूढ़े हो जाते हैं..

हर त्यौहार पर हमारे,
आने की बाट देखते है,
अपने पुराने घर को,
नई दुल्हन सा चमकाते है..

हमारी पसंदीदा चीजों के,
ढेर लगाते है,
हर छोटी बड़ी फरमाईश,
पूरी करने के लिए,
माँ रसोई और पापा बाजार,
दौडे चले जाते है..

पोते-पोतियों से मिलने को,
कितने आंसू टपकाते है..
देखते ही देखते जवान,
*माँ-बाप* बूढ़े हो जाते है…

देखते ही देखते जवान,
*माँ-बाप* बूढ़े हो जाते है…|

http://amdavad.online

Posted in Gujarati on ઓક્ટોબર 5, 2019 by Asal Amdavadi

Attention ladies and gentlemen:- This blog can also be accessed under the web-address http://amdavad.online – an attractive domain name, which i am offering to sell at ₹ 54990/- ($ 762) Only.

Reach me out at 9484821048 (sms only – no whatsapp please) or ruchir.vyas@gmail.com to inquire.

‘अर्ज़ है .. एक ग़… unnn..; sorry – दर्ज़ है.. एक शेरे हज़ल|..’

Posted in Gujarati on એપ્રિલ 15, 2018 by Asal Amdavadi

pen-writing-notes-studying.jpg

 

 

ग़ज़ल हैरां रह गयी, ग़ालिब सी जो लिक्खी गयी…

ग़ज़ल हैरां रह गयी, ग़ालिब सी जो लिक्खी गयी..
 “बद्तर है, ना-होने से भी होना-ए-‘ना-होना-असल’ “|.. 😉

 

%d bloggers like this: